Klachtenprocedure

 

A. Definitie van een klacht

 1. Onder een klacht wordt verstaan; iedere schriftelijke uiting van ontevredenheid met betrekking tot het handelen of niet handelen van Peereboom B.V., één van haar medewerkers of een door haar ingeschakelde derde, bij cliënten van Peereboom B.V..
 2. Een klacht kan schriftelijk kenbaar gemaakt worden via dit e-mailadres: info@peereboom.com

B. Indienen van een klacht

 1. Een klacht kan worden ingediend door iedereen die te maken heeft met de activiteiten van Peereboom B.V..
 2. Anonieme klachten hoeven niet in behandeling te worden genomen.

C  Behandeling van een klacht

 1. Peereboom B.V. onderzoekt of de klacht gegrond of ongegrond is en geeft hierover een onderbouwd oordeel.

D. Ontvangstbevestiging

 1. De ontvangst van de klacht wordt binnen enkele dagen schriftelijk bevestigd.
 2. De ontvangstbevestiging bevat:
 •    De datum van ontvangst van de klacht.
 •    Een korte omschrijving van de klacht.
 •    Een melding van de termijn binnen welke de behandeling van de klacht naar verwachting zal zijn afgerond.
 •    Een beschrijving van het verloop van de klachtenprocedure.

E. Horen van de klager

 1. De klager wordt op zijn/haar verzoek in de gelegenheid gesteld zijn/haar standpunt mondeling toe te lichten.
 2. Van de toelichting van de klager wordt een verslag gemaakt.
 3. Peereboom B.V. handelt zodanig dat de privacy van de klager voldoende gewaarborgd is.

F. Beantwoording van de klacht

 1. De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager medegedeeld.
 2. De beslissing op de klacht bevat:
 •     Een weergave van de klacht.
 •     Een weergave van de feiten zoals Peereboom B.V. deze ziet.
 •     Een gemotiveerde stellingname met betrekking tot de klacht.
 •     Een oordeel over de klacht.
 •     Eventuele maatregelen die zijn of worden genomen naar aanleiding van de bevindingen.

G. Rapportage over de klachtenprocedure

 1. Ieder half jaar of zoveel vaker als dit noodzakelijk wordt geacht, worden als onderdeel van de managementanalyse de klachten geanalyseerd op aantal, aard en oorzaak. Aan de hand van deze analyse worden maatregelen bepaald.

Maakt. Meer mogelijk!

© Copyright Peereboom BV |